ചെസ്സ് ഓപ്പണിംഗ് | കിംഗ്സ് ഗാംബിറ്റ് ഡിക്ലൈൻഡ് | King’s Gambit Declined |Chess Openings in Malayalam

Welcome to Chess Master Academy ! This video series will teach you on various Chess Openings in Malayalam. This particular video will discuss on King’s Gambit Declined Chess Opening in Malayalam. The main variations covered in this video are King’s Gambit Declined Classical Defense and King’s Gambit Declined Falkbeer Counter Gambit.

Ernst Karl Falkbeer (June 27, 1819 – December 14, 1885) was an Austrian chess master and journalist. Falkbeer is more famous for his contributions to chess theory than for his individual play. He introduced the Falkbeer Countergambit, still considered one of the main lines in the King’s Gambit Declined.

We will be uploading more and more videos for beginners, intermediates, experts and advanced players. We hope to upload a series of chess tutorial videos in Malayalam in a vision to popularize Chess Game among common people and to enable everyone to uncover the mystery of chess !

Please provide your valuable feedback in the comment section below to help us improve this chess video series.

Please Like, Share & Subscribe for more videos !!!.

Enjoy Chess Learning in Malayalam.

Thank You,
Chess Master Academy – Your Partner in Chess Coaching in Malayalam.

11 Comments

  1. പുതിയ ആളുകൾക്കു പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല

  2. It think the both videos are same ??!! Please up load King's Gambit Declined ……waiting for more videos

  3. Kunjako bobante sound anallo..adipoli…queen pettan thanne edth attak vannal engane defend aakum?startingil thane

  4. ഇനി സിസിലിയൻ ഡ്രാഗൺ വേരിയേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം

  5. Queen to h4 move chyth chk ittal entju chyum

  6. കൊള്ളാം നല്ല അവതരണം
    കൂടുതൽ വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *